Bewering onder de loepe:

Doc S1/04/17

Onze conclusie

Waar, maar bijzonder irrelevant

Dit is een statement die altijd waar is, en tegelijk bijzonder irrelevant is. Alle voedingsmiddelen kunnen contaminanten bevatten, maar dat is geen reden om de bevolking te waarschuwen tegen het gebruik ervan.  Bij voedingssupplementen is dat gevaar bovendien ook bijzonder klein.  Voedingssupplementen zijn gewoonweg zeer veilige producten.

  • Producenten van VS in België werken met hoge standaarden van kwaliteit.

Alle operatoren die voedingssupplementen produceren of verdelen in België moeten zich kenbaar maken bij het FAVV en een goedkeuring krijgen. De goedgekeurde bedrijven zijn te vinden op www.foodweb.be. In functie van de activiteiten wordt er een controleprogramma uitgewerkt en worden de operatoren aan periodieke inspectie-audits onderworpen. De kwaliteitssystemen bij voedingssupplementen zijn gebaseerd op de Europese HACCP regels. Die HACCP regels moeten volgens sector-specifieke bepalingen ingevuld worden. Zo werkt men in België met het Autocontrolesysteem. Dit Autocontrolesysteem waarborgt dat de operatoren de sector-specifieke kwaliteitseisen wel degelijk geïmplementeerd hebben. Operatoren kunnen zich hiervoor extern laten certificeren bij geaccrediteerde auditfirma’s ofwel certificering aanvragen via het FAVV.

In andere EU lidstaten wordt er gewerkt volgens vergelijkbare kwaliteitsstandaarden, al kan de invulling bij hun nationale overheden qua kwaliteitssystemen soms anders geformuleerd zijn. Be-sup meent dat we mogen stellen dat de leden van be-sup in België, mede dankzij het systeem van de autocontrolegidsen, een voortrekkersrol spelen op het vlak van kwaliteitsborging van voedingssupplementen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat de ondernemingen zich onderwerpen aan rigoureuze controles op inkomende grondstoffen en afgewerkte producten.

  • De kans op gevaarlijke contaminaties in supplementen is uiterst klein

Net zoals bij alle andere voedingsmiddelen kan het wel eens gebeuren dat er een ongewilde contaminatie optreedt tijdens het productieproces. Daarom werd de Europese HACCP norm uitgewerkt, die bepaalt hoe je daar als producent mee omgaat en hoe je die kan vermijden.  Op die manier wordt de kans op gevaarlijke contaminaties tot een absoluut minimum beperkt, zoniet zelfs uitgesloten.

Voedingssupplementen zijn zeer kleine hoeveelheden, zeker in vergelijking met de normale voeding die we innemen. De kans op een gevaarlijke contaminatie in een ingrediënt voor een tabletje van 500mg is dan ook vele malen kleiner dan in – bijvoorbeeld – een bereide maaltijd van 500 gram.

De wetgever heeft ook voorzien in strenge eisen om contaminaties te beperken. Zo zijn er onder meer veilige maxima van kracht voor zware metalen, polyaromatische koolwaterstoffen, GMO’s, pesticiden enz. Ook voor de allergenen gelden er strenge regels om (kruis-)contaminatie te vermijden. Verder zijn er regels voor meldingsplicht, strikte recall procedures en full tracability die toelaten om de gevolgen van een eventuele contaminatie onder controle te houden.

Het FAVV publiceert ieder jaar de resultaten van hun controles, en daaruit blijkt dat de voedingssupplementen het zeer goed doen. Er zijn in de voorbije tien jaar geen gevallen bekend van contaminaties die tot schadelijke gevolgen geleid hebben.

  • Consumenten worden gewaarschuwd voor potentiële allergenen

Alle ingrediënten van een voedingssupplement, inbegrepen de eventuele vulstoffen en alle additieven, worden in de ingrediëntenlijst vermeld. Potentiële allergenen worden in die lijst in een vet lettertype aangeduid, zodat ze duidelijk zichtbaar zijn voor de consument.

  • Verplichte waarschuwingen op het etiket bieden de consument verdere bescherming

Voedingssupplementen bevatten bovendien, net zoals de ‘gewone’ voedingsmiddelen, alle verplichte waarschuwingen (‘warning statements’) die door de Europese FIC regelgeving (EU Verordening nr. 1169/2011) opgelegd worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor caffeine, polyolen, zoetstoffen, fytosterolen, zoethoutplant (Glycyrrhiza glabra), en vele andere.

In België zijn bovendien nog enkele extra verplichtingen van kracht op basis van het ontwerp aanpassing KB 3/3/1992, met name voor zink, kalium en Vitamine K. Verder zijn nog vele vermeldingen verplicht voor planten volgens het Plantenbesluit KB29/8/1997, bijvoorbeeld voor Gingko Biloba en Aloe Vera. Verder zijn nog diverse Besluiten geldig die leiden tot vermeldingen, zoals bijvoorbeeld voor N-acetylcysteïne.

Afkortingen en Referenties

FAVV = Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (www.favv.be)

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points

FIC = Food Information to Consumer

Voor de referenties naar wetteksten en regels: zie Doc. R1.